تماس با ما

Omidnahavand1385@yahoo.com

آدرس ایمیل موسسه

۰۸۱۳۳۲۲۴۳۰۰

معاونت اداری و مالی و  آموزش (آقای روزبه)

۰۸۱۳۳۲۲۴۳۰۱

آموزش موسسه (خانم رزاقی)

۰۸۱۳۳۲۲۲۹۸۹

امور اداری (آقای شهبازی)

۰۸۱۳۳۲۴۵۹۹۶

امور مالی (آقای حسینی)

۰۸۱۳۳۲۲۲۲۷۸

امور کلاسها

۰۸۱۳۳۲۴۲۲۷۰

واحد فناوری اطلاعات (خانم منصوری)