مشخصات و شرایط پذیرش دانشجو

۱-پرداخت شهریه دانشجویان بصورت قسط بندی می باشد.۲- وام دانشجویی به دانشجویان تعلق می گیرد. ۳- موسسه دارای سلف سرویس جهت ارائه غذای گرم دانشجویی می باشد. ۴- موسسه دارای سایت جهت استفاده دانشجویان می باشد. ۴- خوابگاه خودگردان دانشجویی برای دانشجویان غیر بومی در سطح شهرستان نهاوند برقرار است.

ادامه مطلب