تــــــــــــــــــــوجــــــــــــه

قابل توجه دانشجویان و مراجعه کنندگان محترم

 

هفته آینده (20 تا  24 مرداد ) هیچگونه کار آموزش و فارغ التحصیلی انجام نمی شود

موسسه آموزش عالی

امید نهاوند

غیر انتفاعی و غیر دولتی

تاسیس 1385

تماس با ما

:آدرس

:تلفن

: فکس

: ایمیل

نهاوند-خیابان شهید بهشتی-خیابان رسالت-رو بروی اداره فنی و حر فه ای

08133224300-1

08133222989

Omidnahavand1385@yahoo.com