چارت درسی

چارت کارشناسی ناپیوسته حسابداری

دانلود

چارت کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر

دانلود

چارت کارشناسی ناپیوسته معماری

دانلود

چارت کارشناسی ناپیوسته عمران

دانلود

چارت کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

دانلود

چارت کاردانی پیوسته کامپیوتر

دانلود

چارت کاردانی پیوسته معماری

دانلود

چارت کاردانی پیوسته حسابداری

دانلود

چارت کاردانی ناپیوسته حسابداری

دانلود

موسسه آموزش عالی

امید نهاوند

غیر انتفاعی و غیر دولتی

تاسیس 1385

تماس با ما

:آدرس

:تلفن

: فکس

: ایمیل

نهاوند-خیابان شهید بهشتی-خیابان رسالت-رو بروی اداره فنی و حر فه ای

08133224300-1

08133222989

Omidnahavand1385@yahoo.com