حسابداری

مدیر گروه :   احسان نصیری - کارشناسی ارشد حسابداری

 

 روز و ساعات حضور :    شنبه ساعت 10-8 

موسسه آموزش عالی

امید نهاوند

غیر انتفاعی و غیر دولتی

تاسیس 1385

تماس با ما

:آدرس

:تلفن

: فکس

: ایمیل

نهاوند-خیابان شهید بهشتی-خیابان رسالت-رو بروی اداره فنی و حر فه ای

08133224300-1

08133222989

Omidnahavand1385@yahoo.com