کارشناس فناوری (IT)

مژگان منصوری - کارشناس ارشد ریاضی کاربردی

 

 

شماره تماس :   33242270-081

ایمیل :  mojganmansoori@yahoo.com

موسسه آموزش عالی

امید نهاوند

غیر انتفاعی و غیر دولتی

تاسیس 1385

تماس با ما

:آدرس

:تلفن

: فکس

: ایمیل

نهاوند-خیابان شهید بهشتی-خیابان رسالت-رو بروی اداره فنی و حر فه ای

08133224300-1

08133222989

Omidnahavand1385@yahoo.com