معاونت دانشجویی و فرهنگی

مهندس بابک جهانگیریان - کارشناسی ارشد معماری

 

 

ایمیل :         babakk.jahangirian@gmail.com

 

شماره تماس :    33244816-081

روز و ساعت ملاقات :     دوشنبه ساعت 14-10

موسسه آموزش عالی

امید نهاوند

غیر انتفاعی و غیر دولتی

تاسیس 1385

تماس با ما

:آدرس

:تلفن

: فکس

: ایمیل

نهاوند-خیابان شهید بهشتی-خیابان رسالت-رو بروی اداره فنی و حر فه ای

08133224300-1

08133222989

Omidnahavand1385@yahoo.com