معاونت اداری مالی

رضا روزبه  -  کارشناسی ارشد فقه و حقوق                                                                                                         

 

 

شماره تماس :    33224300-081

ایمیل:    reza.rozbeh70@gmail.com

روز و ساعت ملاقات :    یکشنبه ساعت 14-10

موسسه آموزش عالی

امید نهاوند

غیر انتفاعی و غیر دولتی

تاسیس 1385

تماس با ما

:آدرس

:تلفن

: فکس

: ایمیل

نهاوند-خیابان شهید بهشتی-خیابان رسالت-رو بروی اداره فنی و حر فه ای

08133224300-1

08133222989

Omidnahavand1385@yahoo.com