توجه
شنبه 97/05/15

    موسسه آموزش عالی

    امید نهاوند

    غیر انتفاعی و غیر دولتی

    تاسیس 1385

    تماس با ما

    :آدرس

    :تلفن

    : فکس

    : ایمیل

    نهاوند-خیابان شهید بهشتی-خیابان رسالت-رو بروی اداره فنی و حر فه ای

    08133224300-1

    08133222989

    Omidnahavand1385@yahoo.com